BeePRO

Racionálne využívanie prípravkov na ochranu rastlín a hnojív z hľadiska ich dopadov na včely v ekosystéme

Vzduch, voda a jedlo patria k základným životným potrebám. Niekedy si však neuvedomujeme, že náš život by zrejme nemohol existovať bez včiel, ktoré čoraz viac vymierajú, aj kvôli intenzívnemu a nadmernému využívaniu pesticídov.

BeePRO logo O BeePro

R1: BeePro Kurikulum vrátane Správy o súčasnej situácii v sektore

Tento výstup je komplexný. Obsahuje súhrnnú správu o situácii vo včelárstve vo všetkých partnerských krajinách – správu o súčasnej situácii v sektore, metodiku vzdelávania a samotné BeePro kurikulum.

 

R2: Virtuálne vzdelávacie prostredie so vzdelávacím obsahom

Virtuálne vzdelávacie prostredie je hlavným nástrojom na poskytovanie a šírenie obsahu odbornej prípravy. Obsahuje bezplatné online kurzy, ktoré vám poskytnú množstvo informácií z oblasti ekologického včelárstva a správneho a racionálneho používania prípravkov na ochranu rastlín. Elektronické vzdelávacie kurzy BeePro sú k dispozícii v anglickom, slovenskom, poľskom, rumunskom, gréckom a španielskom jazyku.

 

R3: BeePro Príručka

Cieľom príručky BeePro je pomôcť pochopiť a poskytnúť vedomosti o včelách medonosných, včelách v prírode, účinkoch a dopadoch rôznych druhov agrochemikálií na užitočný hmyz, správnom používaní prípravkov na ochranu rastlín v poľnohospodárskej výrobe, ekologickom včelárstve, ekologickej poľnohospodárskej výrobe a správnych postupoch používania chemických látok v poľnohospodárstve spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Táto príručka poskytuje všetky podstatné vedomosti, informácie a praktické príklady z danej oblasti. 

IZPI CPIP